Přepnout na navigaci

Projekty EU a další

„Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský

Období realizace: 01.09.2023–31.08.2028

Maximální dostupná alokace pro JMK: 246 378 975 Kč

Předpokládaná délka trvání: 60 měsíců

Cíl projektu: podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy v JMK na roky 2024–2028 (DZ JMK) a Krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání JMK na období 2023–2025, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území JMK v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Do realizace plánovaných klíčových aktivit projektu bude zapojeno 13 partnerských organizací s finančním příspěvkem, z toho 10 středních škol a 3 jiné právnické osoby působící ve vzdělávání.

Partneři projektu s finančním příspěvkem:

 • Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
 • JCMM, z.s.p.o.
 • Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
 • Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
 • Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
 • Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizaceProgram EDUgrant

Naše škola se v prosinci 2023 zapojila do programu EDUgrant. Od společnosti Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s. jsme získali na výpůjčku 5ks spektrometrů Mavospec v ceně cca 250 tis. Kč pro výuku laboratorních prací ve fyzice.

Smlouva o výpujččce (*.pdf, 405 kB)Realizace Národního plánu obnovy – publicita

Realizace Národního plánu obnovy – publicita (*.pdf, 208 kB)

Dotační program "DO SVĚTA!" 2022

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Cílem dotačního programu je podpora zahraničních aktivit v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žaků, zlepšení výuky cizích jazyků a podpora spolupráce se zahraničními partnery příjemce dotace. 

Výše dotace pro rok 2022: 53 000,- Kč

Implementace krajských akčích plánů Jihomoravského kraje II

Naše škola je od 1.9.2020 zapojena jako partner s finanční spoluúčastí do projektu Implementace krajských akčích plánů Jihomoravského kraje II.
Jedním z cílů projektu je podpořit centra odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji, kterých je celkem 8. Naše škola je centrem odborného vzdělávání pro oblast strojírenství.

Podrobnosti k projektuOperační program vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK)Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělání na středních školách Jihomoravského kraje • Operační program: OPVK
 • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
 • zahájení projektu: 03.10.2013
 • ukončení projektu: 30.06.2015

Výběrová řízení: Výzva k podání nabídek (26.03.2014) Průmyslový robot s pracovní hlavicí (*.pdf, 295 kB)

Podpora přírodovědného a technického vzdělání na středních školách Jihomoravského kraje (*.pdf, 65 kB)

V rámci udržitelnosti projektu nabízíme organizaci praktických cvičení pro žáky ZŠ v oblasti 3D modelování, robotiky, elektroniky,elektro a pokročilých praktik pro žáky SŠ v 3D modelování, automatizaci, robotice ve spolupráci¨s FSI VUT Brno. Cílem je pro motivovat žáky ZŠ studovat technické obory jejich účastí na praktických cvičení organizovaných školou v této oblasti.

 Název projektu: Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ • Operační program: OPVK
 • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0632
 • zahájení projektu: 02.04.2012
 • ukončení projektu: 01.04.2014

Digitální učební materiály: http://www.sokolska.cz/DUMy/

 Název projektu: Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0036
 • zahájení projektu: 01.05.2012
 • ukončení projektu: 30.06.2014

Hlavní cíl projektu

Zvyšování kvality ve vzdělávání. Hlavním cílem projektu je modernizace vyučovacích metod výuky vybraných technických předmětů a cizích jazyků všech technických předmětů prostřednictvím vývoje nových vzdělávacích materiálů pro zvyšování teoretických vědomostí a znalostí i praktických dovedností.

Klíčové aktivity

 1. Vývoj nových multimediálních vzdělávacích materiálů pro výuku teoretických vědomostí i praktických dovedností předmětu Automatizace a informatika ve strojírenství vč. e-learningu. Konkrétně se jedná oblast Programovatelných automatů, pneumatiky a elektropneumaticky, hydrauliky a robotiky.
 2. Forma e-learningu pro moderní výuku jazyků – technická angličtina a technická němčina, elektronické testování a vyhodnocování znalostí včetně možnosti vytváření elektronických slovníků technických výrazů.

Cílová skupina

Žáci studijních oborů Strojírenství a oboru Technické lyceum 3. a 4. ročníku Střední průmyslové školy, Sokolská 1, Brno

Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků (*.pdf, 540 kB)

Modernizace metod výuky -> e-Learning

 

Ověřování ve výuce automatizace a robotiky

 

Ověřování ve výuce cizích jazyků

 Název projektu: Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství • registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0049
 • zahájení projektu: 01.09.2013
 • ukončení projektu: 30.06.2015

Hlavní cíl projektu

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřujícího k vyšší konkurenceschopnosti, jako součásti vzdělávací nabídky v návaznosti na aktuální potřeby zaměstnavatelů Jihomoravského regionu ve strojírenském oboru.

Udržitelnost projektu: 01.09.2015 až 30.06.2016

Termíny konání vzdělávacích kurzů: 12.01.2016 až 26.05.2016


Cílová skupina

Účastníci dalšího vzdělávání z řad veřejnosti a zaměstnanců strojírenských firem

 

Slavnostní zakončení kurzů automatizace a robotiky

Ve čtvrtek 26. května 2016 byly zakončeny zkouškami a slavnostním předáním potvrzení o absolvování kurzy automatizace a robotiky pro účastníky dalšího vzdělávání z oblasti strojírenství v Jihomoravském kraji.

Tyto kurzy formou osmi vzdělávacích programů probíhaly od ledna 2016 v rámci udržitelnosti projektu OPVK s názvem“Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství“ CZ1.07/3.2.04/05.0049. Pravidelně aktualizované internetové stránky školy o těchto kurzech podrobně informovaly veřejnost, Úřady práce i strojírenské firmy jihomoravského regionu.

Za přítomnosti vedení školy ukončilo vzdělávací programy zdárně vykonáním závěrečných zkoušek deset úspěšných absolventů. Všichni zúčastnění věří, že zrealizované kurzy v rámci udržitelnosti projektu e-learningovou i prezenční formou přispějí k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce ve strojírenském oboru v Jihomoravském kraji.

Všechny fotografie naleznete ve FOTOGALERII.

 Název projektu: NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi • registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0046
 • zahájení projektu: 01.03.2012
 • ukončení projektu: 28.02.2014

Projekt je v souladu s cílem OPVK a cílem oblasti podpory 2.4 zaměřen na posílení vztahů mezi různými typy institucí terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem prostřednictvím spolupráce mezi subjekty.

Výstupy projektu lze charakterizovat následovně:

 • komunikační platforma pro všechny partnery,
 • systém transferu znalostí a zkušeností,
 • kontaktní místo s profesionálním vedením,
 • školicí aktivity v oblasti spolupráce s proškolením pracovníků VOŠ, VŠ i studentů obou typů škol.

Projektové aktivity jsou nastaveny tak, aby podpořily cílenou orientaci na spolupráci mezi různými typy institucí a vytvořily ucelený soubor činností oslovujících všechny cílové skupiny. Současně zpřístupňují oblast spolupráce mezi různými sektory jako perspektivní prostor pro profesní uplatnění absolventů VOŠ, VŠ i akademických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

 • Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi formou praxí, společného řešení projektů a dalšího vzdělávání studentů VOŠ.
 • Podpora spolupráce mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi a podnikatelským sektorem prostřednictvím stáží a praxí.
 • Networking se zaměřením na přenos poznatků a budování sítí v oblasti strojírenství.
 • Vznik a rozvoj kontaktního místa pro strojírenství.

NETME Working vytváří strukturu zaměřenou na vytváření a řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce odborných výzkumných týmů VUT v Brně zapojených do projektu regionálního VaV centra NETME (http://www.netme.cz/) s dalšími subjekty z řad vzdělávacích a V institucí a se subjekty ze soukromého sektoru, které jsou přímo orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství.

 

Regionální operační program jihovýchod (ROP)Název projektu: Modernizace techniky pro výuku odborných předmětůTento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Prezentace projektu Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů (*.pdf, 216 kB)

 

CNC školní frézka s ručním ovládáním a CNC školní soustruh s ručním ovládáním

 

Tiskárna pro rapid prototyping

 

Pracoviště programovatelných automatů

 

Pracoviště RC techniky – číslicová technika

 

Modernizace laboratoře elektrotechniky

 

Vybavení laboratoře pro nedestruktivní defektoskopii

 Název projektu: Technické inovace pro školní vzdělávací programyTento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

 • registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/27.01340
 • zahájení projektu: 16.04.2012
 • ukončení projektu: 31.08.2014

Projekt je navržen a realizován z důvodu rozšíření schopností školy reagovat na moderní trendy v průmyslové výrobě a tak připravovat žáky školy v souladu s těmito trendy.

Cílovou skupinou jsou studenti střední školy oboru strojírenství, technického lycea a žáci Vyšší odborné školy technické.

Cílem projektu je dosažení vyššího stupně modernizace školních vzdělávacích programů. Tohoto cíle bude dosaženo vybavením pracoviště pro trénink zapojování hydraulických obvodů, pracovišť programovatelných automatů, modernizací CAD pracoviště zařízením pro snímání 3D objektů, vybavením odborné učebny CNC gravírovací CNC frézkou a celkovou modernizací infrastruktury školní počítačové sitě.

Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku (*.pdf, 956 kB)

Realizace projektu (*.pdf, 934 kB)

nahoru