Přepnout na navigaci

Studijní obory VOŠ

26-47-N/07 Počítačová podpora v řízení podniku

Učební plán: Počítačová podpora v řízení podniku (*.pdf, 347 kB)

Pro absolventy SPŠ, SOŠ a gymnázií nabízíme ve školním roce 2022/2023 vzdělávací program "Počítačová podpora v řízení podniku", který je určen pro přípravu odborníků v nasazení výpočetní techniky do předvýrobních, výrobních, projekčních oblastí a do oblasti řízení průmyslových podniků a firem. Dále do profese, které souvisí se zaváděním automatizace do výrobního procesu.

Absolvent vyššího odborného studia vzdělávacího programu Počítačová podpora v řízení podniku je připraven pro výkon funkcí středního managementu firem a podniků jak strojírenských, tak firem a podniků s výpočetní, ekonomickou a jinou příbuznou problematikou. Uplatní se ve funkcích vedoucí konstruktér, vedoucí technolog, správce sítí, systémový administrátor, programátor CNC strojů a všech odborných funkcí souvisejících s automatizací a robotizací, v ekonomických funkcích středního managementu a v odborných řídících funkcích s touto odborností souvisejících.

Všeobecné informace

  • Počet přijímaných žáků: 60 žáků
  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní
  • Profesní titul: diplomovaný specialista – DiS
  • Roční školné: 3 000 Kč

Výuka probíhá formou denního prezenčního studia dle učebního plánu vzdělávacího programu. Předměty jsou rozděleny do kategorií přednášky, cvičení nebo semináře a volitelné předměty.

1. ročník je z hlediska předmětové skladby studiem orientovaným na problematiku moderních informačních technologií.

2. ročník umožní absolventům rozšířit ekonomické znalosti získané předchozím studiem na střední škole a odborné znalosti na úroveň potřebnou pro zákládání a vedení soukromých firem pracujícíh v oboru.

3. ročník je koncipován jako finální završení studovaného oboru vyšší odborné školy s rozšířenou výukou odborně profilujících předmětů.

Ve třetím ročníku je souvislá semestrální praxe v podnicích se zaměřením strojírenství, automatizace, obchod v průmyslu, nebo v podnicích se zaměřením na IT. Studenti zde vykonávají odborné činnosti a většinou pro daný podnik vypracovávají projekt, který je současně absolventskou prací.

Základní podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení střední odborné školy nebo gymnázia, úspěšné složení maturitní zkoušky a úspěšné složení přijímacího řízení. Obor je určen pro muže i ženy.

nahoru