Přepnout na navigaci

Podmínky pro přijetí na SPŠ do EAP, STR, TLY

Kritéria pro přijetí ke studiu na SPŠ pro školní rok 2022/2023 v 1. kole přijímacího řízení

Přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 pro přijetí do 1. ročníku od 01.09.2022 budou na naší škole probíhat formou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat) v termínech stanovených MŠMT.

Termín odevzdání přihlášek: do 01.03.2022.

Termín přijímacích zkoušek: 12.04. a 13.04.2022.

Kritéria pro přijetí ke studiu – platí pro všechny obory:

  • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (úspěšným vykonáním jednotné přijímací zkoušky se rozumí získání nenulového výsledku jak z matematiky, tak z českého jazyka). Uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nebude ke studiu přijat)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených podmínek. V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k lepšímu bodovému výsledku přijímací zkoušky z matematiky. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů.

 

Kapacity oborů

STROJÍRENSTVÍ – kapacita 180 míst

Žáci podávají přihlášku pouze do oboru (23-41-M/01 Strojírenství) – neuvádějí specializaci. Specializaci žáci uvedou v případě přijetí na zápisový lístek. Důvodem je předběžné rozdělení do tříd dle specializace. Pozdější změna specializace bude možná pouze v případě, že bude na zvolené specializaci volná kapacita a upřednostněni budou žáci s lepším prospěchem.

TECHNICKÉ LYCEUM – kapacita 60 míst

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – kapacita 30 míst

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na formuláři přihlášky ke studiu (týká se všech oborů).

Pokud má uchazeč doporučení z pedagogicko-psychologické poradny ohledně uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, je povinen ho doručit současně s přihláškou.

Na formuláři přihlášky musí být řádně vyplněny veškeré požadované údaje, včetně telefonních kontaktů a e-mailové adresy na zákonného zástupce. Pokud budou údaje na přihlášce neúplné, nemůžeme přihlášku zařadit ke zpracování.

Přihlášku ke studiu žáci obdrží na své ZŠ nebo je ke stažení na stránkách MŠMT.

nahoru