Přepnout na navigaci

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku

Informace pro školní rok 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 bude ve středu 01.09.2021.
Čas zahájení a umístění tříd bude zveřejněn na internetu v týdnu od 26.08.2021. Při zahájení školního roku žáci předloží třídnímu učiteli ke kontrole vysvědčení z 9. třídy ZŠ – je to kontrola ukončení povinné školní docházky.

Školní řád – je třeba, aby se rodiče seznámili se školním řádem, hlavně s paragrafy, které se týkají docházky do školy, omlouvání absence, zákaz kouření v prostorách školy apod. Používání mobilních telefonů je možné jen o přestávce.

EDUPAGE – komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím aplikace EduPage na adrese: https://sokolska.edupage.org.
Součástí EduPage je Elektronická žákovská knížka, Docházkový systém, Stravovací systém a další moduly. Nutnou podmínkou použití je vytvoření účtu pro rodiče i žáky. Pokud rodiče poskytli svoji e-mailovou adresu, bude jim vytvořen účet do EduPage a na tuto e-mailovou adresu budou odeslány přihlašovací údaje do 10.08.2021.

V EduPage jsou k dispozici informace o klasifikaci žáka, docházce, absenci a aktuální informace týkající se provozu školy. Systém umožňuje komunikaci mezi učiteli a rodiči vč. např. omlouvání absence. Rodič má tak k dispozici aktuální informace o dění ve škole.

EduPage lze použít na PC, tabletu nebo i mobilním telefonu (doporučeno – dostupné pro Android a iOS).

Elektronická žákovská knížka (je součástí EDUPAGE) – klasifikace žáků, omlouvání a evidence absence, rozvrhy, suplování, nástěnky.

Stravování (na EDUPAGE) – je ve vlastní školní jídelně v suterénu školy. Cena oběda je 35 Kč. Je možnost výběru ze 3 jídel. Pro objednávání obědů je zaveden kreditní systém, který je součástí stravovacího systému v EduPage. Obědy se platí bezhotovostně, nejlépe trvalým příkazem. Optimální částka na obědy za 1 měsíc je 800 Kč. Částku poukazujte na číslo účtu: 35-2271720287/0100 KB a variabilní symbol je osobní číslo žáka v Edupage (např. 21987), k platbě uvést do poznámky: jméno, třída a obědy (Petr Svoboda S1A obědy). Osobní číslo bude zasláno mailem a platí i pro ostatní školní platby.
Platby za obědy vždy do 15. dne v měsíci intervalem 1krát měsíčně. Vyúčtování plateb probíhá na konci školního roku, kredity budou převedeny zpět na účet. Objednávání a odhlášení obědů přes internet nebo mobil v EduPage přes modul Jídelna

Docházkový systém (je součástí EDUPAGE) – žák má vlastní čip, který používá jak pro vstup do školy tak i pro stravovací systém. Tyto čipy žáci dostanou od třídního učitele na třídnické hodině 01.09.2021. Místo čipu lze používat i ISIC kartu. Žáci mají povinnost si pípnout příchody a odchody.

Výuka cizího jazyka – hlavní cizí jazyk je ANJ.
V oboru TLY a EKO je druhý cizí jazyk povinný, opět musí být pro otevření skupiny nejméně 13 žáků ve třídě. Jinak jazyk dle většiny zájemců určí ředitel školy.

Potvrzení o studiu – veškerá potvrzení budou na sekretariátě školy vydávána o prázdninách ve středu 04.08., 18.08., 25.08.2021 vždy od 09:00–13:00. Mimo středu budou potvrzení vydávána pouze po předchozí telefonické domluvě. Jinak bude budova školy uzamčená. Aktuální informace o úředních hodinách budou vždy zveřejněny na www.sokolska.cz.

Ubytování mimobrněnských žáků – si vyřizuje každý sám. (např. DM Cihlářská, Klášterského pro dívky, Čichnova, Pražská, Gorkého a Veveří). Informace k jednotlivým domovům má p. Sedláčková v kanceláři školy nebo na http://www.sokolska.cz/pro-zajemce/ubytovani.

Cenné věci – zásadně nenosit do školy. Dojde-li ke ztrátě předmětu, musí žák ihned nahlásit případ krádeže prostřednictvím třídního učitele v kanceláři školy a v případě, že částka přesahuje 2 000 Kč, je nutné také zajít na policii. Jedině při tomto postupu je možné, aby krádež příp. uhradila pojišťovna. Žáci jsou proti krádeži pojištěni školou.

Spolek rodičů – na škole pracuje Spolek rodičů. Třídní učitelé vytipují 1–2 rodiče, kteří by byli ochotní pracovat buď v třídním nebo celoškolském výboru Spolku rodičů. 

Studium – nároky na studium jsou velké. Nepodcenit začátek, proti ZŠ je zde jiný systém učení, žák musí mít zájem na vzdělávání.
Studium nedokončí asi 15 % žáků z důvodu:

  • špatná pracovní morálka,
  • špatně zvolený obor (nezájem o daný obor),
  • nestačí na studium.

Naopak 90 % žáků po absolvování naší školy odchází na vysokou školu.

Mimoškolní činnost:

  • na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení, každý žák má vlastní přihlašovací účet ke školní síti.
  • je možné cvičení v posilovně
  • je možná účast v několika odborných kroužcích (CAM, robotika, kování)
  • je podporována účast v různých soutěžích jak odborných, tak sportovních.

Výuka v dílnách – žáci v oboru Strojírenství budou potřebovat do dílen pracovní oděv a pracovní obuv, dozví se od učitelů předmětu PRAXE na začátku školního roku.

Výpočetní technika – výuka výpočetní techniky a aplikace se prolínají téměř ve všech předmětech. K domácímu použití jsou bezplatné studentské verze profesionálních programů (SolidWorks, SolidCAM, Cinema4D) a dále licence MS Office.

Učebnice – nedoporučujeme kupovat žádné učebnice dopředu. Žáci si budou učebnice kupovat dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Předpokládaná částka je 3 500 Kč. Řeší se na začátku školního roku. 

Učebnice Německého jazyka pro obory TLY a EAP – během 06.–10.09.2021 budou vyučující německého jazyka vybírat peníze za učebnice, které následně škola objedná.  S učebnicí Direkt interaktiv 1. díl pracují žáci 2 roky. Cena: 375,- Kč.

Učebnice do matematiky, fyziky a chemie zatím nekupovat. Učebnice do MAT objedná škola, učebnice do FYZ se budou kupovat dle požadavků konkrétních vyučujících, učebnice CHE si mohou žáci odkoupit od 2. ročníků. Žáci budou potřebovat kalkulačky pro střední školy, ty by neměly řešit rovnice a upravovat algebraické výrazy a neměly by mít grafický display (státní maturita z matematiky je nepovoluje). V případě pochybností je lépe vyčkat na informace od vyučujících matematiky.

Burza učebnic 14.09.2021 – burza bude probíhat v době velkých přestávek.

Ostatní učebnice, pokud se vyučující rozhodne pro nákup hromadně pro celou třídu, zajistí knihovnice školy p. Maňásková pod hlavičkou školy za zvýhodněnou cenu. Žáci ze sociálně slabých rodin si mohou prostřednictvím Žádosti o poskytnutí učebnic učebnice na daný školní rok zapůjčit bezplatně v knihovně školy, formulář vyzvednou v knihovně školy nebo vytisknou ze stránek školy. Od roku 2015 je nutné doložit potvrzení příslušného pracovního úřadu, který vyplácí rodině dávky v hmotné nouzi. Žádost stačí vyřídit v přípravném týdnu (srpen) nebo začátkem září.

Školní knihovna – má asi 24 000 výtisků, provozní doba je 09:30–14:30 hod.

Tisk a kopírky – žáci mají možnost používání kopírky (tiskárny) A3 – ve škole si zaplatí kredit na kopírování (v průběhu školního roku) a na kopírku používají stejný čip nebo ISIC kartu, jako u stravování a docházkového systému. 

Tělesná výchova – pokud žák ze zdravotních důvodů nemůže cvičit, musí si od lékaře vyřídit uvolnění z TEV, ale ve výuce TEV je fyzicky přítomen.

Třídní schůzky rodičů jsou jedenkrát do roka – vždy v listopadu – volí se výbor Spolku rodičů, hovorový den s rodiči je třikrát do roka – leden, duben a červen.

ISIC karta a validační známka – je jediný uznávaný průkaz, který platí všude ve světě. Od září si ji budou moci noví žáci 1. ročníků nebo zájemci vyšších ročníků pořídit ve škole za výhodnějších podmínek (290 Kč za kartu). Kartu navíc mohou používat místo čipu na vstup do školy, kopírku i obědy. Zájemci o ISIC kartu dostanou základní informace na třídnické hodině 01.09.2021 nebo je naleznete na http://www.sokolska.cz/pro-studenty/isic. Žádost ISIC karty vydává na škole POUZE vydavatel ISIC karet Ing. Lukáš Ryšavý a zájemci si tyto žádosti sami netisknou, jelikož mohou obsahovat starý formulář nebo jiný formát, který nebude vydavatelem akceptován!

 

Adaptační program

V termínu 03.09.–13.09.2021 absolvují studenti 1. ročníků adaptační program organizovaný sdružením Podané ruce na zahradě jejich pobočky na ulici Hapalova 22 v Řečkovicích. Program probíhá venku od 8:30–12:00 hod. V případě deště probíhá program v herně školy.
Cílem je zjištění vztahů v kolektivu, následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny na posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.
Cena pro studenta: 150–160 Kč (bude vybírat třídní učitel)
Školní poradenské pracoviště – kabinet 203, tel.: 541 427 135
Mgr. Šárka Bučková – výchovný poradce, metodik prevence

 

Spojení se školou

ústředna: 541 427 111
informace o studiu: asistentka ředitele Věra Sedláčková 541 427 192

e-mail: posta@sokolska.cz

oficiální webové stránky školy: www.sokolska.cz

elektronická žákovská knížka: sokolska.edupage.org

nahoru